O nas

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik skupia w swoich zasobach osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym i zarządzaniu projektami społecznymi:

Prezes Fundacji ukończyła Wydział Prawa i Administracji KUL oraz studia podyplomowe na kierunku Fundusze europejskie – pozyskiwanie i rozliczanie UJ. Jest absolwentką kursu zawodowego dla fundraiserów w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu i uzyskała EFA – międzynarodowy certyfikat profesjonalnego fundraisera. Uzyskała także uprawnienia Trenera Biznesu Akademii SET. Ma 4 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na rzecz biznesu i ngo (pozyskała blisko 25 mln zł.) oraz 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi.

Członkowie Rady Fundacji są osobami aktywnie zaangażowanymi w działalność sektora pozarządowego (15 lat w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich, 4 lata w Centrum Wolontariatu, 1,5 roku w LOO PCK) i wyróżnianymi za działalność na rzecz społeczności lokalnych (Dyplom Rady Działalności Pożytku Publicznego, Medal Prezydenta Miasta Lublin).

Fundacja powołana została mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego i wspomagania różnorodnych form aktywności lokalnej. Celami Fundacji są:

1. Wspomaganie, rozwój, promocja i integracja organizacji pozarządowych.

2.Inicjowanie i wspieranie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskami biznesu, w tym współpracy międzynarodowej.

3. Wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

4. Rozwój oświaty i wychowania oraz rozwój szkolnictwa, edukacji i innych form kształcenia, w tym alternatywnych.

5. Wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego i cyfryzacji.

6. Działalność wspomagająca rozwój techniki, innowacyjności oraz rozpowszechniania
i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

7. Wspieranie aktywności, partycypacji społecznej i wolontariatu oraz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

8. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych na rzecz dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, rozwoju lokalnego oraz w innych obszarach pożytku publicznego.

9. Wspieranie procesu integracji europejskiej w wymiarze społecznym i gospodarczym.

10. Doskonalenie i rozwój rynku pracy, w tym przeciwdziałanie bezrobociu oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących i zagrożonych zwolnieniem.

11. Poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

12. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.

13. Wyrównywanie szans i wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach.

14. Działalność charytatywna.

15. Rozwijanie kontaktów społecznych, edukacyjnych, naukowych i kulturalnych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności.

16. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

17. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących w Fundacji przyczyniające się do efektywniejszej realizacji jej celów statutowych.